สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561   13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561   13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561   15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561   26
สรุปผลการจัดซื้่้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561   29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561   6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   59
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (130,000 บาท)   61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2561   69
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560   85