สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561   13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561   24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561   22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561   24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561   36
สรุปผลการจัดซื้่้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561   43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561   23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   76
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (130,000 บาท)   66