สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 2 ]     >>     สุดท้าย
คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร   31
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๑   72
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม   104
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   74
แนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI   119
แบบฟอร์มสมัคร DHS-RTI ปี 2560   117
แบบฟอร์มสมัคร RTI-Team ตำบล   114
แบบติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2559 (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   144
7 มาตราการ การดเนินงานโณงเรียนปลอดบุหรี่ (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   142
แบบฟอร์ม ค. การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   156