สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 2 ]     >>     สุดท้าย
คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร   18
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๑   67
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม   96
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   69
แนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI   113
แบบฟอร์มสมัคร DHS-RTI ปี 2560   108
แบบฟอร์มสมัคร RTI-Team ตำบล   103
แบบติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2559 (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   140
7 มาตราการ การดเนินงานโณงเรียนปลอดบุหรี่ (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   136
แบบฟอร์ม ค. การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ฉบับปรับปรุง 7 เมษายน 2559) ใหม่ล่าสุด   151