สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1-2)   42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ)   44
แนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ ปี 2562   53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   48
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   58
เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562   46
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(870,845)   73
เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)   78