สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
แนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ ปี 2562   11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   6
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(870,845)   29
เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)   38
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณพ.ศ.2561(622,740)   30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน(807,192)   31
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา)   31