สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
เล่มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563   25
ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   34
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1-2)   87
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ)   85
แนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ ปี 2562   95
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   88
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   155
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   88
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   98
เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562   92