สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 2 ]     >>     สุดท้าย
โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0   36
One page ลักษณะสำคัญองค์กร สคร.๗ ขอนแก่น   39
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561   72
สรุปผลการประชุม"การจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน"   61
ลักษณะสำคัญขององค์กร   94
ตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน (ผลลัพธ์หมวด 7 ตามเกณฑ์ PMQA)   103
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน   137
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน (2)   70
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ Value Chain กรมควบคุมโรค   159
download เอกสารการเตรียมความพร้อมขอรับรางวัล UNPSA 2017   180