สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 2 ]     >>     สุดท้าย
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2562   13
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2562   14
โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0   74
One page ลักษณะสำคัญองค์กร สคร.๗ ขอนแก่น   81
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561   108
สรุปผลการประชุม"การจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน"   94
ลักษณะสำคัญขององค์กร   128
ตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน (ผลลัพธ์หมวด 7 ตามเกณฑ์ PMQA)   135
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน   168
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน (2)   108