สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 7 ]     >>     สุดท้าย
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาที่ 32   249
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 20   227
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาที่11_60   245
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 10 _60   194
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 9 _60   220
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 7 _60   214
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 8 (21 – 27 กุมภาพันธ์ 2559)   313
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำสัปดาห์ที่ 23   123
Rabies R7 22-July-2018   134
สถานการณ์ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ Influenza-Like Illness (ILI)ประจำสัปดาห์ที่ 2 (7-13 มกราคม 2561)   88