สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

TB-Online for ODPC 7 Khon Kaen ...
รายงานผลการตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium examination)
ระบบเดิม ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ก่อนเดือน มีนาคม 2561รายงานผลการตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium examination)
ระบบใหม่ ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561
ระบบรายงานสรุปการส่งตัวอย่างตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

ดาวน์โหลด ===> แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
ห้องปฏิบัติการวัณโรค กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางห้องปฏิบัติการวัณโรค
ทางโทรศัพท์ : 043-222- 818-9 ต่อ 302 มือถือ. 098-1746853 (ในวันและเวลาราชการ) E-Mail : labtbdpc7@hotmail.com

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล โทรศัพท์
1 จาฬุภรณ์ ชุมพล นักเทคนิคการแพทย์ jalu_dpc6@hotmail.com 0945304448,0819545291
2 นุชรา กลางประพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ jum-cdi@hotmail.com 0918104138
3 เบญจมาศ ภูมิสุขเจริญ นักเทคนิคการแพทย์ alittlelek@live.com 0934615939
4 ปวีณา กมลรักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ kamonrak.pk@gmail.com 0805154695
5 อภินันท์ ประเสริฐ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ apinun225@hotmail.com 0819254779
6 บูชา เพียสุพรรณ พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 0894227155
7 กันยกานต์ เนียมจันทร์ พนักงานห้องทดลอง kanyakant@gmail.com 0832815779
8 วรุตม์ ควรสนอง นักเทคนิคการแพทย์
9 ทวี อารยะสุขวัฒน์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 วรัญญู พอดี นักเทคนิคการแพทย์