สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

TB-Online for ODPC 7 Khon Kaen
รายงานผลการตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium examination)
[ระบบเดิม] ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ก่อนเดือน มีนาคม 2561รายงานผลการตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium examination)
[ระบบใหม่] ลงทะเบียนรับตัวอย่าง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561ระบบรายงานสรุปการส่งตัวอย่างตรวจสอบเชื้อมัยโคแบคทีเรียแบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ห้องปฏิบัติการวัณโรค กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
          หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางห้องปฏิบัติการวัณโรค

          เบอร์โทรศัพท์: 043-222- 818-9 ต่อ 302
          มือถือ: 098-1746853 (ในวันและเวลาราชการ)
          E-Mail: labtbdpc7@hotmail.com


ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อีเมล โทรศัพท์
1 จาฬุภรณ์ ชุมพล นักเทคนิคการแพทย์ jalu_dpc6@hotmail.com 0945304448,0819545291
2 นุชรา กลางประพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ jum-cdi@hotmail.com 0918104138
3 เบญจมาศ ภูมิสุขเจริญ นักเทคนิคการแพทย์ alittlelek@live.com 0934615939
6 บูชา เพียสุพรรณ พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 0894227155
7 กันยกานต์ เนียมจันทร์ พนักงานห้องทดลอง kanyakant@gmail.com 0832815779
8 วรุตม์ ควรสนอง นักเทคนิคการแพทย์
10 วรัญญู พอดี นักเทคนิคการแพทย์