แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เดิม จาก http://odpc7.ddc.moph.go.th เป็น https://ddc.moph.go.th/odpc7/ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่