จำนวนผู้ชมวารสาร
7062 ครั้ง


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

                    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) โดยผลการประเมินวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 ขอนแก่น จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาวารสาของเรา

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559   จำนวนผู้อ่าน 1055 ครั้ง
+ ปกวารสาร
+ บทบรรณาธิการ

รายชื่อบทความ
+ หน้า
+ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในผู้ป่วยเบาหวาน ของประเทศไทย: การวิเคราะห์เมตา หน้า 1-11
+ รูปแบบการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี พ.ศ.2558 หน้า 108-118
+ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หน้า 12-22
+ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หน้า 23-33
+ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ความสามารถตนเองร่วมกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทำงานอายุ 40-49 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ตำบลหนองกุงเซินอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. หน้า 34-45
+ ผลสะท้อนของการให้สุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด หน้า 46-55
+ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการยศาสตร์ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงานของ บุคลากรโรงพยาบาลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 56-66
+ การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย หน้า 67-76
+ สุนทรีทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น หน้า 77-85
+ การสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสเสียชีวิต ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 9-30 มิถุนายน 2558 หน้า 86-96
+ ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรมควบคุมโรค หน้า 97-107
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164
admin