สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 13 ]     >>     สุดท้าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑   36
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   86
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ IT วันที่ 21 ก.พ. 61   113
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อสร้างเครื่องมือและนำเสนอผลการประเมินมาตรการ/ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค   215
ตัวชี้วัดตรวจราชการ สคร.7 ขอนแก่น กรมควบคุมโรค ปี 2561   110
แบบฝึกปฏฺิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์   97
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐   82
ประชุมถ่ายทอดนโยบายการป้องกันควบคุมโรคโรคและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2561 สคร.7 ขอนแก่น   335
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน ก.ย.60   117
ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ   125